Past Captains & Golf Secretaries

PeriodGolf CaptainGolf Secretary
1983 - 1986H K SinhaJoe Saldanha
1986 - 1991K C MehraMaj C R Subia
1992 - 1997Anwar HasanJoe Saldanha
1998 - 2001B MuthuramanRavi Sharma
2001 - 2005B L RainaManzar Hussain
2005 - 2011B L RainaSanjiv Paul
2011 - 2012B L RainaFarzan A Heerjee
2012 - 2013Parhta SenguptaFarzan A Heerjee
2013 - 2015Sunil BhaskaranFarzan A Heerjee
2015 - 2018Sunil BhaskaranTarun Daga
2018 - 2023Sanjiv PaulTarun Daga
PeriodLady Captain
2001 - 2012Kiran Mehta
2013 - 2015Anahita Taunk
2015 - 2023Manisha Kumar